ứng dụng chấm trắc nghiệm bằng điện thoại

ExScanner

TÌM HIỂU NGAY

Mẫu Phiếu Chấm Trắc Nghiệm

Dưới đây là một số mẫu phiếu chấm trắc nghiệm có sẵn của ứng dụng ExScanner.

Để có thể sử dụng ExScanner, xin vui lòng dùng một trong các mẫu phiếu bên dưới đây để làm phiếu trả lời cho học sinh. Thân ái.

Để nhập đáp án bằng file Excel, vui lòng tải xuống ở đây.

Mẫu phiếu tiếng Việt

Phiếu 40 Câu WFZ40

 • Mã Phiếu: WFZ40.
 • Số câu: 40 câu.
 • Mã đề: 2 số.
 • Số báo danh: 4 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 50 Câu WFZ50

 • Mã Phiếu: WFZ50.
 • Số câu: 50 câu.
 • Mã đề: 2 số.
 • Số báo danh: 4 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 60 Câu WFZ60

 • Mã Phiếu: WFZ60.
 • Số câu: 60 câu.
 • Mã đề: 2 số.
 • Số báo danh: 4 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 32 Câu EFZ32

 • Mã Phiếu: EFZ32.
 • Số câu: 32 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 4 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 40 Câu EFZ40

 • Mã Phiếu: EFZ40.
 • Số câu: 40 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 4 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 50 Câu EFZ50

 • Mã Phiếu: EFZ50.
 • Số câu: 50 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 4 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 60 Câu EFZ60

 • Mã Phiếu: EFZ60.
 • Số câu: 60 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 4 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 120 Câu EFZ120

 • Mã Phiếu: EFZ120.
 • Số câu: 120 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 4 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 32 Câu EHZ32

 • Mã Phiếu: EHZ32.
 • Số câu: 32 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 6 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 40 Câu EHZ40

 • Mã Phiếu: EHZ40.
 • Số câu: 40 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 6 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 50 Câu EHZ50

 • Mã Phiếu: EHZ50.
 • Số câu: 50 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 6 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 60 Câu EHZ60

 • Mã Phiếu: EHZ60.
 • Số câu: 60 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 6 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 120 Câu EHZ120

 • Mã Phiếu: EHZ120.
 • Số câu: 120 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 6 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 40 Câu WSZ40

 • Mã Phiếu: WSZ40.
 • Số câu: 40 câu.
 • Mã đề: 2 số.
 • Số báo danh: 2 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Phiếu 40 Câu ESZ40

 • Mã Phiếu: ESZ40.
 • Số câu: 40 câu.
 • Mã đề: 3 số.
 • Số báo danh: 2 số.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
 • Khổ giấy: A4.

Tải Xuống

Liên Hệ – Góp Ý

Địa Chỉ: Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện Thoại:  +84 90 86 80 223

12 + 11 =

Bắt đầu sử dụng ngay!

ExScanner 

Hiện đang miễn phí

OKAY!